WAŻNE WYDARZENIE

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju i umocnienia jednościowych tendencji w ruchu związkowym oraz dla walki ludzi pracy we Fran­cji było porozumienie między CGT i CFDT, zawarte 10 stycznia 1966 r., przewidujące wspólne akcje na rzecz zrealizowania najważ­niejszych postulatów związkowych spośród wysuwanych w latach sześćdziesiątych. Obydwie centrale we wspólnym porozumieniu za­powiadały walkę o: likwidację stref płacowych, obronę… Czytaj więcej »

NA NADZWYCZAJNYM KONGRESIE

Na nadzwyczajnym kongresie, który odbył się 6—7 listopada 1964 r., mniejszość uzyskała przewagę i opowiedziała się za dalszą radykalizacją programu i walką o „demokratyczny so­cjalizm”, za jednością ruchu związkowego. Zmieniono również nazwę centrali związkowej na Francuską Demokratyczną Konfederację Pra­cy (Confederation Franęaise Democratiąue du Travail, CFDT). Ewo­luowała ona ku orientacji lewicowo-socjalistycznej, zrywając z cha­decką doktryną CFTC.… Czytaj więcej »

ZABEZPIECZENIE POTRZEB JEDNOSTKI

Jedność działania CGT i FEN oraz CFTC i CGT-FO umocniła się zwłaszcza w antyfaszystowskich wystąpieniach tych związków prze­ciwko terrorystycznej działalności Organizacji Armii Podziemnej (Organisation de 1’Armee Secrete, OAS)  w latach 1960—1962 i w potężnej fali walk strajkowych w latach 1963—1964, szczególnie podczas masowych strajków górników w marcu i kwietniu 1963 r.9 W wyniku tych akcji… Czytaj więcej »

ZDECYDOWANY OPÓR

Zdecydowany opór ruchu związkowego wywołały podjęte pfzez władze w latach 1958—1959 próby zintegrowania pracowników z ka­pitalistycznym przedsiębiorstwem przez zapewnienie im udziału w zyskach. Był to> krok zmierzający do wprowadzenia w życie gaulli- stowskiej idei partycypacji — współuczestnictwa pracujących w zyskach i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jedynym zwolennikiem tej koncepcji była utworzona w 1959 r„ przy poparciu Patronatu,… Czytaj więcej »

W OKRESIE ISTNIENIA

W okresie „zimnej wojny” nastąpiło zaostrzenie podziałów w ru­chu związkowym. Zmniejszyły się w znacznym stopniu szanse sku­tecznego przeciwstawienia się tendencjom antydemokratycznym i autorytarnym, które wykorzystał generał de Gaulle w celu objęcia władzy w maju 1958 r. i ustanowienia V Republiki. Przeciwko oba­leniu IV Republiki i ustanowieniu nowej konstytucji wystąpiły wów­czas CGT i FEN. CGC natomiast… Czytaj więcej »